Leading comrades of the CPC Central Committee visited elderly comrades

2022-06-08 0 By

Beijing, January 29 (Xinhua) –On the eve of Spring Festival,CPC Central Committee general secretary and state President and central military commission President xi jinping and other party and state leaders, respectively, by phone, sympathy or entrust relevant parties responsible for visiting, hu jintao, jiang zemin comrade zhu rongji, interests, wu bangguo, wen jiabao, jia qinglin, zhang dejiang, yu zhengsheng, Song Ping, li lanqing, zeng qinghong, wu guanzheng, li changchun and luo gan, he guoqiang, yun-shan liu,Zhang gaoli and Tian Jiyun, general chi haotian, Mr Wang, wang zhaoguo, hui liangyu, liu qi, wu yi, cao gangchuan, zeng peiyan, wang gang, liu yandong, li yuanchao, ma kai, li jianguo, Fan Changlong, meng jianzhu, guo jinlong, han-bin wang, he yong, du qinglin, zhao zhu, wang bingqian, zou jiahua, peng peiyun, zhou guangzhao, li, He Luli, Xu Jialu, Jiang Zhenghua, gu, hot, sheng huaren, lu yongxiang, uyunqimg, hua jianmin, Chen zhili, zhou tienong, ismail tie li DE waal, participation, sang guowei, Wang Shengjun, Chen Changzhi, YanJuan qi, zhang ping, to flat cuo, zhang, tang jiaxuan, liang guanglie, dai bingguo, chang wanquan, Han Zhubin, Gu Chunwang, jian-xin ren, song jian, Qian Zhengying, Hu Qili, Wang Zhongyu, Li Guixian, zhang,’s jian-xiu hao, kuang-di xu, Zhang Huaixi, monti, Liao Hui, bai lichen, Chen Kuiyuan, ablet abdul ‘ahat abdulrixit, Li Zhaochao, huang, Zhang Meiying, Zhang Rongming, Qian Yunlu, sun jiazheng, Mr Li, zheng wantong, ordinary, mr.yinjizuo, zong-xing Chen, chih-chen wang, han qide, wen-yi Lin, Luo Fu and, hai-feng li, Chen, zhou xiaochuan, wang jiarui, JiXuChun, Ma Peihua, Liu Xiaofeng, Wang Qinmin and other senior comrades extend their sincere holiday greetings to them and sincerely wish them a happy New Year, good health and long life.Old comrades who expressed thanks for this, the 18th party congress agreed that the years of the party and national business development highly unusual, very ordinary, spoke highly of the party central committee with comrade xi for the core unity led the whole party and all the army filled history’s greatest accomplishment of the Chinese people of all ethnic groups, to xi jinping at the core of the CPC Central Committee general secretary, the core of the party.Old comrades who hope that the party and all the people of all nationalities unite more closely around the party central committee with comrade xi as the core, holding the great banner of socialism with Chinese characteristics, adhere to the thought of socialism with Chinese characteristics in jinping new era as a guide, comprehensively implement the party’s nineteenth spirit and the 19th session of the previous session, draw wisdom and strength from the party’s one hundred years struggle history,Highly committed and committed, the company has been working hard for the realization of the second centenary goal and the Chinese dream of the great rejuvenation of the Chinese nation.